سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     اعضاء
      
     سهیل عباسی
       سمت : رییس کمیسیون
       پست الکترونیک :Soheil.abbasi@gmail.com
       عنوان شرکت :
     چکیده سوابق صنفی:
      
     سیدعلی موسوی
       سمت : دبیر کمیسیون
       پست الکترونیک :moosavi@nsrtabriz.org
       عنوان شرکت :
     چکیده سوابق صنفی:
      
     بردیا بهنیا
       سمت : عضو کمیسیون
       پست الکترونیک :Bardia.behnia@gmail.com
       عنوان شرکت :
     چکیده سوابق صنفی:
      
     مجید نصیزاده

       سمت : عضو کمیسیون

       پست الکترونیک :Active.majid@yahoo.com
       عنوان شرکت :
     چکیده سوابق صنفی:
      
     داوود یعقوبی
       سمت : عضو کمیسیون
       پست الکترونیک :info@mftalborz.ir
       عنوان شرکت :
     چکیده سوابق صنفی:
      
       اصغر رضانژاد
       سمت : عضو کمیسیون
       پست الکترونیک :rezanejad@tehrannsr.org
       عنوان شرکت :
     چکیده سوابق صنفی:
      
      مرتضی کساییان
       سمت : عضو کمیسیون
       پست الکترونیک :mkasaeyann@gmail.com
       عنوان شرکت :

     چکیده سوابق صنفی:

        
      
       فریدالدین مشایخی
       سمت : نماینده دبیرخانه
       پست الکترونیک : mashayekhi@irannsr.org
       عنوان شرکت :
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان