سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     آیین نامه تشکیل جلسات شورای مرکزی

     1- جلسات شورای مرکزی در روزهای سه‌شنبه آخر هر ماه رأس ساعت 10:30 تشکیل و تا ساعت 14 بعدازظهر ادامه خواهد داشت. ادامه جلسه به بیش از ساعت 14 بعدازظهر منوط به اتفاق آراء حاضرین می‌باشد.
     2- درصورتیکه روز تشکیل جلسه مقارن با تعطیلات رسمی بوده و یا بنا به مواردی کاملاً اضطراری امکان تشکیل جلسه نباشد، روز دیگری جهت تشکیل جلسات عادی توسط رئیس سازمان تعیین و ابلاغ خواهد شد.
     3- دعوت شرکت در جلسات به نام دستور جلسه همراه گزارش‌های مربوطه، از طرف رئیس سازمان تحویل دبیرخانه گردیده، دبیرخانه موظف به ارسال مستندات (قبل از 48 ساعت) خواهد بود.
     4- علاوه بر جلسات، جلسات اضطراری برای طرح موضوعات خاص می‌تواند تشکیل شوند. ساعت و روز تشکیل این جلسات در جلسه عادی و یا با ارسال دعوت‌نامه کتبی به اطلاع اعضا رسانیده می‌شود. جلسات اضطراری به دعوت رئیس سازمان و یا پنج نفر از اعضا می‌تواند تشکیل شود.
     5- دبیرکل سازمان منشی جلسات خواهد بود. منشی موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت پس از خاتمه جلسه، صورت‌جلسه شورای مرکزی را تنظیم و به رئیس سازمان تسلیم نماید و پس از تایید برای اعضای شورا ارسال گردد.
     6- نحوه تنظیم صورت‌جلسه می‌باید به نحوی باشد که کلیه مصوبات شورای مرکزی جهت ابلاغ عیناً از متن صورت‌جلسه قابل استخراج باشد.
     7- رئیس سازمان مسئول پی‌گیری اجرای مصوبات شورای مرکزی می‌باشد. برای این منظور کلیه مصوبات شورای مرکزی به مسئولین ذیربط ابلاغ می‌شوند. کلیه مصوبات بلافاصله پس از امضاء صورت‌جلسات قابل ابلاغ است.
     8- موضوعات جهت طرح در جلسات شورای مرکزی می‌باید حداقل 72 ساعت قبل از تشکیل جلسه به صورت کتبی به دبیرخانه ارسال شود.
     9- موضوعات واصله بدون هیچگونه اظهارنظر در دستورجلسات گنجانیده می‌شوند. در هر جلسه ابتدا موضوعات قابل طرح مرور شده و درخصوص اولویت طرح آنها در جلسات عادی تصمیم‌گیری می‌شود. موضوعاتی که به هردلیل در جلسه مطرح نگردند در دستورجلسه بعدی گنجانیده خواهند شد.
     10- ارسال گزارش مکتوب از موضوعات قابل طرح در جلسات به همراه دستورجلسات برای تمامی اعضا ضروری است. در صورتیکه گزارش‌ها 48 ساعت قبل از تاریخ تشکیل جلسه به اعضا داده نشده باشد، در هنگام طرح موضوع با درخواست رأی‌گیری از طرف هر یک از اعضا می‌توان موضوع فاقد گزارش را به جلسه بعدی موکول نمود.
     11- هیچگونه موضوعی قبل از طرح موضوعات مندرج در دستورجلسات در جلسه طرح نمی‌شود. پس از پایان جلسه موارد و موضوعات خارج از دستور می‌توانند توسط هریک از اعضا مطرح شوند.
     تبصره: موضوعات خارج از دستورجلسه در صورت تصویب اکثریت اعضاء شورای مرکزی حاضر در جلسه، در دستورجلسه همان‌روز قرار خواهد گرفت.
     12- برای هریک از موارد مطروحه در جلسات هریک از اعضا می‌توانند درخواست کفایت مذاکره نمایند.
     13- اداره و نظام جلسات و طرح موضوعات به عهده رئیس سازمان می‌باشد.
     14- جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم به دعوت رئیس شورای مرکزی و در غیاب وی توسط نواب رئیس تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک رسمیت خواهد یافت. تصمیمات و مصوبات آن با حداقل 12 رای موافق معتبر است.
     تبصره 1: غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در یک سال بدون ارائه عذر موجه و یا علل دیگری که مانع انجام وظیفه هر یک از اعضای اصلی شورای مرکزی گردد، موجب سلب عضویت در شورای مرکزی خواهد بود و عضو یا اعضای علی‌البدل هر شاخه به ترتیب جانشین عضو یا اعضای قبلی خواهند شد.
     تبصره 2: تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر بر عهده شورای مرکزی می‌باشد.
     تبصره 3: اعضای علی‌البدل در جلسات شورای مرکزی بدون حق رای می‌توانند شرکت نمایند.
     15- هریک از اعضا درصورتیکه مایل باشند می‌توانند یکی از اعضای علی‌البدل را با حق رأی به جانشینی خود جهت حضور در جلسات شورای مرکزی انتخاب کنند. هر یک از اعضای علی‌البدل در هر زمان می‌توانند فقط نماینده یک نفر از اعضای شورای مرکزی باشند. عضو علی‌البدل در صورتیکه جانشین رئیس سازمان باشد در جلسه به عنوان رئیس سازمان شرکت نخواهد کرد. این موضوع راجع به نواب رئیس سازمان و خزانه‌دار نیز صادق است.
     16- درصورت غیبت رئیس سازمان، ریاست جلسه به ترتیب به عهده نایب اول و دوم رئیس سازمان می‌باشد. در غیاب این دو نفر ریاست جلسات به عهده خزانه‌دار و در غیاب هر سه، مسن‌ترین فرد حاضر در جلسه، رئیس آن خواهدبود. جلسه شورای مرکزی بدون حضور دوازده نفر از اعضای اصلی رسمیت نخواهد داشت.
     17- هر یک از اعضاء، مدیران و یا نمایندگان شرکتهای عضو نظام صنفی رایانه‌ای می‌تواند درصورت تمایل با درخواست کتبی از دبیرخانه نظام تقاضای حضور در یکی از جلسات شورای مرکزی را بنمایند. در صورت تأیید رئیس سازمان حضور فرد یا افراد متقاضی با توجه به امکانات موجود در جلسه شورای مرکزی آزاد بوده و از طرف دبیرخانه کتباً از متقاضیان مزبور جهت شرکت در جلسه شورای مرکزی به عنوان مهمان دعوت به عمل خواهد آمد. در پایان جلسه وقت مناسبی برای استماع نظرات مهمانان و پاسخ‌های اعضاء شورای مرکزی اختصاص می‌یابد.
     18- صورت‌جلسات تنظیم شده در جلسه بعدی نخست قرائت و سپس به امضاء اعضا خواهد رسید. در صورتیکه موارد فوری در جلسات قید شده باشد، رئیس سازمان موظف است بلافاصله پس از دریافت صورت‌جلسه از منشی، امضاء اعضا شورای مرکزی را روی صورت‌جلسه اخذ نماید.
     19- هریک از اعضا هنگام امضاء صورتجلسه می‌توانند رأی مخالف خود را در زیر صورت‌جلسه قید نمایند.
     20- یک بایگانی حاوی کلیه صورتجلسات، دستورجلسات، گزارش‌ها و مکاتبات هیات‌مدیره در نزد رئیس سازمان و یک نسخه در دبیرخانه نگهداری می‌گردد. این پرونده توسط هریک از اعضاء شورای مرکزی قابل رویت و کپی‌برداری می‌باشد.
     21- جلسات رأس ساعت 10 تشکیل می‌گردد. درصورتیکه تا ساعت 10:15 اعضا حاضر به حدنصاب لازم نرسد، صورت‌جلسه‌ای مبنی بر عدم تشکیل، تنظیم و به امضاء کلیه حضار می‌رسد.

      

      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان