سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     هیات عمومی

     به استناد ماده 59 قانون تشکیل نظام صنفی رایانه ای: به منظور هماهنگی در امور نظامهای استانی هیئت عمومی نظام صنفی رایانه ای که از این پس به اختصار هیئت عمومی خوانده می شود، از کلیه اعضای هیئت مدیره نظامهای استانی در سطح کشور تشکیل می شود.
     هیئت عمومی هر سال یکبار با دعوت شورای مرکزی با حضور نماینده شورای عالی انفورماتیک جلسه عادی خواهد داشت. جلسات هیئت عمومی با حضور حداقل نیمی از اعضاء رسمیت خواهد یافت.
     تبصره ـ تشکیل اولین هیئت عمومی بنا به دعوت ریاست شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.
     وظائف و اختیارات هیئت عمومی به شرح زیر است:
     1ـ انتخاب اعضای شورای مرکزی از میان اعضای هیئت عمومی و عزل آنان.
     2ـ استماع و ارزیابی گزارش سالیانه شورای مرکزی در خصوص فعالیتهای نظام.
     3ـ بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی.
     4ـ بررسی و تصویب خط مشیهای عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی.
     5ـ دریافت گزارش از فعالیتها و مشکلات نظامهای استانی و ارائه طریق به آنها.
     6 - اخذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظامهای استانی به پیشنهاد شورای مرکزی.
     7ـ بررسی و تصویب ضوابط، مقررات، نظام نامه هاو همچنین دستورالعمل پرداخت حق الزحمه اعضای شورای مرکزی، اعضای شورای انتظامی استانی، شورای انتظامی کل، بازرسان استانی و بازرس نظام به پیشنهاد شورای مرکزی.
     8ـ بررسی و تصویب نظامنامه های داخلی نحوه اداره هیئت عمومی.
     9ـ بررسی و تصویب نظامنامه پیشنهادی شورای مرکزی در خصوص نحوه مدیریت منابع مالی نظام.
     10ـ انتخاب بازرس.
     تبصره ـ شرح وظائف و اختیارات بازرس شورای مرکزی مطابق ماده (58) این آئین نامه خواهد بود.
      

      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان