سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     ماهنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات-فرصتهای سرمایه گذاری در حوز ه ICT


     فرصتهای سرمایه گذاری در حوز ه ICT

     آقای کاظم آیت اللهی :خدای بزرگ را شاکرم که توفیق چاپ مجدد مجله تکفا برای سازمان نظام صنفی رایانه ای حاصل شده است. ماهنامه ای که در دوره اول چاپ خود نقش محوری در بیان تحلی لهای تخصصی ابعاد مختلف کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایفا کرد و مرجعی مورد توجه برای دست اندرکاران این مهم بود. در دوره جدید علاوه بر توجه به حفظ نقش محوری یادشده، تلاش این است که بتواند مبین نظرات راهبردی در حوزه مدیریت فاوا باشد. در این راستا روند ایفای نقش سازمان، نحوه تعامل درون صنفی و برون صنفی، دیدگاه های حاکمیتی و نحوه تعامالت آنها مجال تحلیل مییابد. از این رو، لازم است نظرات همه خبرگان این حوزه دریافت و تحلیل و ارزیابی شود.امید است تکفا فضای مناسبی را برای بیان و تحلیل نظرات مسئولین و خبرگان حوزه فراهم ساخته و کیایک سروران، دعوت مجله را برای مشارکت در این امر مهم پذیرا باشند.
     شماره : 17  
     ماه انتشار: خرداد  
     سال انتشار: 1392  
     مدیر مسئول: امیر حسین سعیدی نائینی  
      
     نویسندگان: کیانا مجدی، محسن شمشیری و فاطمه ملکی  
      
          
          

      
      
     مطالب این شماره
     عناوین چکیده
      فایل ضمیمه
      
     اخبار استانها1.08  مگابایت
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان