سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     ماهنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات - استاندارد ضامن پیشرفت


     استاندارد ضامن پیشرفت

     توسعه هر کسب و کاری به صورت پیوسته و پایدار منوط به تعیین حداقل ضوابط و معیارهای ضروری در فرآیند تولید و ارایه کالا و خدمات مرتبط است. سازمان استاندارد جهانی ) ISO ( استاندارد را به عنوان مستندی که دربرگیرنده قواعد، چارچو بها و ویژگ یهای مربوط به فعالی تها یا نتایج آنهاست که با همراهی طیف ذی نفعان تهیه و توسط سازمان شناخته شده ای به تصویب می رسد معرفی نموده و هدف از تهیه و اشاعه و اجرای آن را دستیابی به میزان مطلوبی از نظم در یک زمینه خاص می داند. بدیهی است از یک طرف تعریف و بکارگیری واقعی ضوابط و نرم ها در قالب استاندارد بستگی به درجه رشد صنعتی،شرایط و مقررات اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه، ماهیت استاندارد و مواردی از این قبیل دارد و از سوی دیگر تسهیل و روان سازی تعامل عرضه و تقاضا نیازمند وجود و بکارگیری استاندارد می باشد.
     شماره : پنجم و ششم  
     ماه انتشار: شهریور و مهر  
     سال انتشار: 1390  
     مدیر مسئول: امیر حسین سعیدی نایینی  
     سردبیر: الهه عصاری  
      
     طراح جلد و گرافیست: مهدی رشنو  
          
          

      
      
     مطالب این شماره
     عناوین چکیده
      فایل ضمیمه
      
     داستان نماتن304.24  کیلوبایت
     معرفی کتاب 224.57  کیلوبایت
     معرفی سایت368.96  کیلوبایت
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان