سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     ماهنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات - دولت الکترونیکی گذرگاه گذشته به آینده


     دولت الکترونیکی گذرگاه گذشته به آینده

     پیامد عدم توفیق در تحقق برخی برنامه ها و سیاستهای توسعه ای که در یکی دو دهه اخیر تاکید بر نقش حداکثری و یا حداقلی دولت داشتند، الگوی حکمرانی خوب، راهکار توسعه مطلوب را نه دولت بزرگ و نه دولت حداقل، بلکه دولت خوب معرفی نمود. در این الگو موضوع توجه نه کمیت مداخله دولت، بلکه یکفیت مداخله است که این نقش را با کمک دو رکن دیگر اجتماع، یعنی بازار و جامعه ایفا میکند. مطابق این الگو، دستیابی به توسعه پایدار در گرو همکاری بخشهای مختلف از جمله دولت،
     بخش خصوصی و جامعه است. دولت نقش تدوین قواعد و چارچو بهای حقوقی، بخش خصوصی نقش ایجاد اشتغال و تولید ثروت و جامعه نقش بسیج عمومی به منظور مشارکت در فعالیتهای اقتصادی،اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را دارد. ارتباط سه حوزه مذکور مبتنی بر الگوی تعاملی است که در آن هر یک از بخشها با وظایف و کارکردهای خود در پیشبرد اهداف سایر بخشها، ایفای نقش میکنند. تحقق
     کیفی چنین سطح تعاملی فی مابین دستگاه های دولتی با یکدیگر، دولت با آحاد مردم و دولت با بنگاههای اقتصادی و نهادهای عمومی مستلزم استقرار دولت الکترونیکی است.
     شماره : سوم و چهارم  
     ماه انتشار: اردیبهشت و خرداد  
     سال انتشار: 1390  
     مدیر مسئول: امیر حسین سعیدی نایینی  
     سردبیر: الهه عصاری  
      
     طراح جلد و گرافیست: مهدی رشنو  
          
          

      
      
     مطالب این شماره
     عناوین چکیده
      فایل ضمیمه
      
     شایستگی اعتماد 298.47  کیلوبایت
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان