سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     ماهنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات - آسیب شناسی عملکرد برنامه چهارم توسعه و نقد برنامه پنجم توسعه


     آسیب شناسی عملکرد برنامه چهارم توسعه و نقد برنامه پنجم توسعه

     برخی از سیاست های کلی ابلاغی برنامه پنجم توسعه که مستقیم یا غیرمستقیم حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را تحت تاثیر قرار می دهند سیاست هایی آرمان خواهانه، برانگیزاننده و در عین حال چالشی به نظر می رسند.
     مواردی نظیر:
     - دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه
     - بهبود فضای کسب و کار
     - توانمندسازی بخش غیردولتی
     - ارتقا سهم بهره وری در رشد اقتصادی تا یک سوم
     - برقراری ارتباط بین سند چشم انداز، برنامه پنجساله و بودجه عملیاتی
     سالیانه
     - ...
     فضای اهداف کمی و کیفی و محورهای مهم برنامه ریزی در راستای نیل به
     اهداف متعالی را ترسیم می نمایند.
     شماره : سوم و چهارم  
     ماه انتشار: آبان و آذر  
     سال انتشار: 1388  
     مدیر مسئول: امیر حسین سعیدی نایینی  
     سردبیر: الهه عصاری  
      
     طراح جلد و گرافیست: مهدی رشنو  
          
          

      
      
     مطالب این شماره
     عناوین چکیده
      فایل ضمیمه
      
     پنج سال بعد کجاییم؟475.34  کیلوبایت
     هنوز دیر نشده است530.64  کیلوبایت
     معرفی سایت549.67  کیلوبایت
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان