سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • کمیسیون های تخصصی
    • کمیسیون اینترنت و خدمات فضای مجازی

     کمیسیون اینترنت و خدمات فضای مجازی 

     برنامه جلسات
     فهرست جلسات آتی
     عنوان جلسه تاریخ ساعت
     فهرست جلسات برگزار شده
     عنوان جلسه تاریخ ساعت
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان