سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • معرفی استاندارد های ملی
    • استانداردهای ملی براساسICS
     -- 01
     -- 03
     -- 11
     -- 13
     | - 13-180
     -- 17
     -- 25
     -- 29
     | - 29-020
     -- 33
     -- 35
     -- 37
     -- 43
     -- 85
    • دانلود فهرست استانداردهای ملی
    • استاندارد های حرفه ای
    •  
     اطلاع رسانی پزشکی-شناسنامه (کارت)الکترونیک سلامت-قسمت دوم-اشیاء متداول
     شماره استاندارد ملی : ISIRI 10243-2
     شماره استاندارد مرجع : ISO 21549-2
     سال چاپ: 1386
        
     موضوع طبقه بندی سطوح ICS
     سطح اول : 35 / Information technology. Office machines
     سطح دوم : 35-240 / pplications of information technology
     سطح سوم : 35-240-80 / IT applications in health care technology
        
     چکیده: این استاندارد یکی از مجموعه استانداردهای ملی ایران به شماره 10243 است. با افزایش دسترسی، و رشد کیفیت خدمات اورژانسی تقاضا برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در جامعه و در منزل، افزایش یافته است. این امر موجب توسعه و استفاده روزافزون از سامانه¬های ذخیره¬سازی اطلاعات قابل حمل شده است. چنین ابزارهایی، به منظور دستیابی به اهداف مختلفی از جمله تشخیص سریع بیماری از طریق دسترسی به سوابق پزشکی قابل حمل و ارتباط با سامانه¬های نظارتی، مورد استفاده قرار می¬گیرند.
     عملکرد چنین ابزارهایی، حمل و ارسال اطلاعات هویتی بین خودشان و دستگاه¬های دیگر است؛ بنابراین در طول نیمه عمر عملیاتی این ابزارها، امکان به اشتراک گذاشتن اطلاعات موجود در آن¬ها به وسیله دستگاه¬های مختلف با فناوری¬ها، قابلیت¬ها و کارایی متفاوت، وجود دارد.
     امروزه مدیریت خدمات و بهداشتی و درمانی، به طور روزافزون به چنین ابزارهای خودکار شناسایی وابسته است. برای مثال، نسخه¬ها ممکن است خودکار باشد و در تعدادی از مراکز مجهز، قابل بازخوانی به وسیله کامپیوتر بوده و تبادل اطلاعات انجام گیرد. بیمه¬های خدماتی و درمانی و نمایندگی¬های آن¬ها که درگیر مراقبت-های بهداشتی بین منطقه¬ای هستند، برای بازپرداخت هزینه خدمات خود ممکن است نیازمند تبادل اطلاعات بین ابزارهای غیر مشابه باشند.
     ظهر دستگاه¬های پشتیبانی و بانک اطلاعاتی قابل دسترسی از راه دور، منجر به تولید و استفاده از ابزارهای شناسایی توسط کادر بهداشتی و درمانی شده است، که همچنین قابلیت اجرای عملکرد امنیتیو انتقال امضای دیجیتالی را به سامانه¬های خدماتی بهداشتی درمانی دور دست از طریق شبکه، دارد.
     با افزایش استفاده از کارت¬های الکترونیکی اطلاعاتی برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، نیازمندی به استفاده از قالب داده¬ای استاندارد شده برای تبادل اطلاعات احساس می¬شود.
     داده¬های مربوط به شخص که به وسیله شناسنامه سلامت حمل می¬شود، می¬تواند به سه نوع دسته¬بندی شود:
     الف) داده¬های شناسایی: شامل داده¬های مربوط به خود ابزار و داده¬های مربوط به صاحب آن ( هویت شخص دارنده شناسنامه)
     یارآوری- شناسنامه الکترونیک سلامت، بالقوه حاوی داده¬های مربوط به خود ابزار و داده¬های مربوط به صاحب آن می¬باشد و علاوه بر آن ممکن است اطلاعات بالینی و مدیریتی هم داشته باشد.
     1. داده¬های مربوط به ابزار شامل موارد زیر می¬باشند:
     • مشخصات خود ابزار
     • مشخصات عملکردی و قابلیت¬های کاری آن
     2. داده¬های هویتی مربوط به شخص دارنده کارت شامل موارد زیر می¬باشند:
     مشخصات منحصر به فرد دارنده کارت یا سایر اشخاصی که داده¬های مربوط به آن¬ها به وسیله کارت حمل می¬شود.
     ب) داده¬های مدیریتی شامل موارد زیر می¬باشند:
     1. داده¬های تکمیلی مربوط به شخص
     2. مشخصات هزینه خدمات بهداشتی و درمانی، از جمله اینکه آیا خدمات به صورت خصوصی یا عمومی انجام گرفته و سایر داده-های مرتبط با آن نظیر بیمه¬گزاران، قراردادها، سیاست¬های کاری و سایر مزایا
     3. داده¬های دیگری که از داده¬های بالینی منتج شده و لازمه دستیابی به اهداف خدمات بهداشتی و درمانی است.
     ج) داده¬های بالینی شامل مراحل زیر می¬باشند:
     1. مواردی که اطلاعاتی درباره سلامت و حوادث مربوط به آن، فراهم می¬کند.
     2. ارزیابی و نشانه¬گذاری بوسیله کادر بهداشتی و درمانی
     3. داده¬های مرتبط با طراحی فعالیت¬های مربوط به درخواست¬ها یا کارهایی که انجام گرفته است.
     چون یک شناسنامه الکترونیک سلامت ضرورتاً پاسخ¬های اختصاصی برای پرسش¬های قطعی فراهم می¬کند، و در همان حال نیاز برای بهینه¬سازی استفاده از حافظه برای جلوگیری از افزونگی داده وجود دارد؛ « فن مدل¬سازی شی¬گرای» سطح بالا با درنظر گرفتن ساختار داده¬ای شناسنامه الکترونیک، به کار گرفته شده است.
     داده¬ها در چهار گروه بالا جنبه¬های مشترک زیادی دارند. برای مثال ممکن است علاوه بر کد شناسایی نیاز به نام و تاریخ نیز وجود داشته باشد. برخی داده¬ها ممکن است همانقدر که کاربرد بالینی دارند، کاربرد مدیریتی هم داشته باشند. بنابراین باید توجه داشت که تنها فراهم کردن یک لیست ساده از موارد مختلف در شناسنامه سلامت بدون بکارگیری یک سازماندهی کلی براساس عناصر داده¬ای پایه، کافی نمی¬باشد . این عناصر ممکن است به وسیله مشخصات دیگرشان ( مثل قالب) تعریف شوند و از اشیا داده¬ای مرکب ساخته شوند. بسیری از چنین اشیایی ممکن است صفات مشترکی داشته باشند.
     این قسمت از استاندارد، به توصیف و تعریف اشیا داده¬ای متداول می¬پردازد، که در این کارت یا کارت¬های اطلاعاتی مشابه با استفاده از um1، به صورت متن ساده و نشانه¬گذاری نحوی اختصاری نسخه یک به کار می¬روند. این اشیاء داده¬ای در همه فرم¬های شناسنامه ( کارت) الکترونیک سلامت به کار برده می¬شوند و برای اشیاء داده¬ای ترکیبی اجرایی که در قسمت سوم از این استاندارد تعریف شده¬اند مورد استفاده هستند.
        
     هدف:

     هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی¬های مربوط به محتوی و ساختار اشیاء عمومی برای ساختن یا ارجاع به دیگر اشیاء داده موجود که بر روی شناسنامه ( کارت) الکترونیک سلامت شخص استفاده می¬شوند، می¬باشد. این استاندارد در شرایطی که چنین داده¬هایی بر روی شناسنامه سلامت با ابعاد فیزیکی مطابق با کارت¬های ID-1 تعریف شده در استاندارد ISO/IEC 7810، ثبت شده یا به وسیله آن انتقال داده می¬شوند، کاربرد دارد. این قسمت از استاندارد ساختار اساسی داده را تعریف می¬کند اما مجموعه¬های داده¬ای ذخیره شده روی دستگاه را مشخص یا محدود نمی¬کند. جزئیات کارکردها و سازو کارهای خدمات ذیل جزء اهداف این قسمت از استاندارد نمی¬باشد ( گرچه ساختار آن¬ها می¬تواند با اشیاء داده¬ای مناسب، که در جاهای دیگر مشخص شده¬اند، لحاظ گردد.): • رمزگذاری داده¬های متنی خام. • وظایف امنیتی و خدمات مرتبط با آن، که ممکن است به وسیله کاربران کارت¬های داده¬ای، بسته به کاربردهای خاص مشخص گردد ( برای مثال: محافظت از محرمانگی داده¬ها، یکپارچگی داده¬ها و تصدیق هویت اشخاص و تجهیزات مربوط به این وظایف آن¬ها مشخص شود.) • خدمات کنترل دسترسی، ممکن است به استفاده فعال از برخی انواع کارت داده¬ای مثل کارت¬های ریزپردازنده، بستگی داشته باشد. • فرآیندهای صدور و راه¬اندازی کارت ( که موجب فعال سازی و شروع عملیاتی هر کارت داده¬ای می¬گردد و متعاقب آن کارت داده¬ای برای ایجاد ارتباط و ارسال داده آماده می¬شود) موارد زیر نیز خارج از دامنه کاربرد این استاندارد قرار می-گیرند: • راه¬کارهای فیزیکی یا منطقی برای کارکرد عملی انواع خاص کارت داده¬ای. • چگونگی پردازش پیام در مراحل بعدی در بین ابزار واسط میان دو سامانه. • شکلی که داده¬ها برای استفاده در خارج از کارت، به خود می-گیرند؛ یا روشی که چنین داده¬هایی به صورت قابل رویت بر روی کارت داده¬ای یا جاهای دیگر، نمایش داده می¬شوند.

     دریافت فایل: http://www.isiri.org/portal/files/std/10243-2.PDF
        
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان